فارسی یک دو سه
ایران: ۴:۱۹ بعدازظهر
سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
tel.an.gi.ec.ta.sis
telangiectasis  (tel an¯jē ek¯tə sis)
-ses¯
شنیدن تلفظ
(گشاد شدگی مویرگ‌ها- باعث ایجاد تومورهای کوچک و سرخ فام
پوست صورت و غیره می‌شود) مویرگ فراخی، تلانژکتازی
(telangiectasia هم می‌گویند)
tel.an¯gi.ec.tat¯ic (-tat¯ik) adj.contact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2