فارسی یک دو سه
ایران: ۱:۵۸ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
stat|o.cyst
statocyst  (-sist¯)

شنیدن تلفظ
۱- (گیاه شناسی - یاخته‌ی دارای دانه‌های نشاسته یا دشتاره
plastid) ایستاکیسه ۲- (برخی بی‌مهرگان - کیسه‌ی پراز مایع و
حاوی مویک‌های حسی که تعادل جانور را حفظ می‌کنند) تراز کیسه
stat¯o.cys¯tic (-sis¯tik) adj.contact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1