فارسی یک دو سه
ایران: ۶:۱۵ بعدازظهر
سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
* skunk
skunk  (skuŋk)
skunks or skunk
شنیدن تلفظ
۱- (جانور شناسی) راسوی گندناک، گندراسو (تیره‌ی Mustelidae
که گوشتخوار و بومی امریکای شمالی است و هنگام خطر ماده‌ی
بسیار بدبویی در هوا می‌افشاند) ۲- خز این راسو ۳- (امریکا -
عامیانه) آدم منزجر کننده، آدم ناخوشایند، آدم گندو ۴- (امریکا -
خودمانی) سخت شکست دادن، چند به هیچ برنده شدنcontact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2