فارسی یک دو سه
ایران: ۱:۵۸ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
skull
skull  (skul)

شنیدن تلفظ
۱- جمجمه، استخوان سر (شامل کاسه‌ی سرو فک‌ها و استخوان
آهیانه)، کاچک ۲- (معمولا با تداعی منفی یا مزاح آمیز) کله، سر، مخ
a thick skull
کله خر
an empty skull
کله پوک، بی‌مخ

۳- (بر سر کسی) کوفتن، تو سری زدن
● out of one's skull
(خودمانی) احمق، بی شعور، بی مغز، بی کلهcontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1