فارسی یک دو سه
ایران: ۲:۰۵ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
pro.ac.tive (1)
proactive (1)  (prō ak¯tiv)

شنیدن تلفظ
کنشگرای، کنشگرایانه، پویشگرای، پویشگرایانه
a proactive approach to fighting drug addiction
روش کنشگرایانه در پیکار با اعتیاد به مواد مخدر

pro.ac.tive (2)
proactive (2)  (prō ak¯tiv)

(روان‌شناسی) پیش‌گستر (وابسته به رفتاری که از قدیم یاد گرفته
شده است)
proactive inhibition
بازداری پیش‌گسترcontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1