فارسی یک دو سه
ایران: ۵:۱۶ صبح
پنج‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
no|to.chord
notochord  (nōt¯ə kôrd¯)

شنیدن تلفظ
(جانورشناسی) پشت مازه، طناب پشتی
no¯to.chord¯al, adj.contact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.1