فارسی یک دو سه
ایران: ۲:۱۴ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
mar.line
marline  (mär¯lin)

شنیدن تلفظ
(ریسمان شل بافت که برای حفظ طناب کشتی از ساییدگی، دور آن
می‌پیچند) روکش طناب (marling و marlin هم می‌نویسند)contact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1