فارسی یک دو سه
ایران: ۱:۵۰ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
ma.che|te
machete  (mə shet¯ē)

شنیدن تلفظ
۱- (آلت شمشیر مانندی که با آن نیشکر و غیره را با ضربه می‌برند)
قداره، قمه، ساطور، ماشتی ۲- (جانورشناسی) قمه ماهی (Elops
affinis که ماهی کوچک اقیانوس آرام است)contact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1