فارسی یک دو سه
ایران: ۲:۱۴ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
in.hab|it.ant
inhabitant  (in hab¯i tənt)

شنیدن تلفظ
ساکن (سکنه)، اهل (اهالی)، درزیستگر، باشنده، نشیمند
one of the city's inhabitants
یکی از ساکنان شهر
the normal inhabitants of the intestines of both man and animals
در زیستگران طبیعی روده‌ی انسان و حیوانcontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1