فارسی یک دو سه
ایران: ۳:۰۶ صبح
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
hawk.weed
hawkweed  (hôk¯wēd¯)

شنیدن تلفظ
(گیاه‌شناسی) زاغک، علف قوش، قوش علف (جنس Hieracium از
خانواده‌ی composite)contact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1