فارسی یک دو سه
ایران: ۱۰:۲۶ بعدازظهر
چهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۰

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
hare
hare  (her, har)
hares or hare vi. hared, har¯ing
شنیدن تلفظ
۱- (جانور شناسی) خرگوش صحرایی (راسته‌ی Lagomorpha
تیره‌ی Leporidae که از خرگوش درشت‌تر است و لب بالای آن شکاف
دارد)، خرگوش لب شکری ۲- (انگلیس - عامیانه ـ با: off یا away یا
about و غیره) تند دویدن، دوان دوان رفتنcontact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2