فارسی یک دو سه
ایران: ۷:۲۸ صبح
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
fic.tion
fiction  (fik¯shən)

شنیدن تلفظ
۱- (هر چیزی که ساخته‌ی تخیل و اندیشه است) چیز ساختگی، تخیلی،
غیر واقع، پندار، پندار گونه، پندارش، وانمود، وهم، چیز مجهول،
خیال‌پردازی
the fiction that their marriage was o.k. ...
این پندارش که ازدواج آنها خوب بود ...
to separate fact from fiction
واقعیت را از وهم (پندارش) جدا کردن

۲- (داستان ادبی که وقایع و شخصیت های آن غیر واقعی هستند)
داستان، رمان، حکایت، قصه، ادبیات داستانی، اثر داستانی
fiction writing
داستان پردازی، داستان نویسی
she has written many works of fiction
او آثار داستانی زیادی را نگاشته است.
● fictional, adj.
۱- پنداشتی، تخیلی، غیر واقعی، ناراستین، ساختگی، وانمودین، وهمی
۲- داستانی، حکایت‌وار، داستان‌گونه ۳- دروغی، من درآوردی
fic¯tion.ally, adv.contact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2