فارسی یک دو سه
ایران: ۱:۴۱ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
com.plex
complex  (käm pleks¯)

شنیدن تلفظ
۱- (دارای اجزای دقیق و تودرتو و وابسته به هم) هم‌تافته، هم
پیچیده، (بسیار) پیچیده، بغرنج، گره‌ناک، هم‌تافت
a complex mechanism
مکانیزم پیچیده، ساز و کار هم‌تافته
a very complex mathematical problem
مسئله‌ی ریاضی بسیار بغرنج

۲- (دارای دو یا چند بخش وابسته) مرکب ۳- (دستور زبان)
ناهمپایه، (جمله‌ی) مرکب، همبافته، (واژه‌ی) مشتق ۴- (مجموعه‌ی
ساختمان‌ها و راه‌ها و غیره که تشکیل یک واحد همبسته را بدهند)
مجتمع، گروهگان، مجموعه
Amjadieh Sports Complex
مجتمع ورزشی امجدیه
an industrial complex
گروهگان (مجتمع) صنعتی

۵- (روان شناسی) عقده، همبافت
inferiority complex
عقده‌ی حقارت، همبافت خود کم بینی

۶- مختلط، کمپلکسcontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1