فارسی یک دو سه
ایران: ۱:۲۵ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
broth
broth  (brôth)

شنیدن تلفظ
۱- سوپ آبکی، گوشتابه، شوربا، گندم‌با
chicken broth
گوشتابه‌ی مرغ

۲- (پزشکی) آبگوشت کشتcontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1