فارسی یک دو سه
ایران: ۵:۵۸ صبح
جمعه ۲ تير ۱۳۹۶

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
bot.tom
bottom  (bät¯əm)

شنیدن تلفظ
۱- ته، پایین‌ترین بخش هر چیز، زیر، زیرین، تحتانی، بیخ
top, bottom and the four sides of a box
سر و ته و چهار طرف جعبه
the road leads to the bottom of the valley
راه به ته دره می‌رود.
he placed the book in the bottom of the suitcase
کتاب را ته چمدان گذاشت.
the bottom button of a shirt
دکمه‌ی زیرین یک پیراهن
the bottom shelf
تاقچه‌ی زیرین

۲- کف (دریا یا حوض و غیره)، ته دریا، بناب، پایاب
the boat sank to the bottom
کشتی به ته آب فرو رفت.
bottom of the pool
کف استخر

۳- پایین (صفحه)، نفر آخر، انتها
bottom of page forty
پایین صفحه‌ی چهل
I am at the bottom of my class in math
من در ریاضی شاگرد آخر کلاسم.
men at the top make the decisions and men at the bottom carry them out
مردان بلندپایه تصمیم‌ها را می‌گیرند و مردان دون‌پایه آنها را انجام
می‌دهند.

۴- نشیمن‌گاه صندلی، پاچه‌ی شلوار، (عامیانه) کپل، کون، سرین،
نشستگاه، (جمع) پایین‌تنه‌ی لباس
he put his bottom on the table
ته خود را روی میز قرار داد.
pyjama bottoms
شلوار پیجامه

۵- رجوع شود به: ۶ bottom land - بخشی از کشتی که زیر آب
است ۷- کشتی باری ۸- پایه و اساس، علت اصلی
we must get to the bottom of the problem
باید به اصل قضیه بپردازیم.

۹- ته‌دار کردن، به ته چیزی رسیدن، به ته خوردن، ته نشین شدن
● at bottom
در اصل، اساسا، اصلا
● be at the bottom of
اصل و منشا بودن
greed lies at the bottom of our problems
حرص و ولع سرمنشا مسایل ما است.
● bet one's bottom dollar
(امریکا - خودمانی) هست و نیست خود را شرطبندی کردن
● bottom out
(از بدی) رو به بهبود گذاشتن، تخفیف یافتن
the flood is bottoming out
سیل دارد فروکش می‌کند.
● bottom price
کمترین بها، نازل‌ترین قیمت
● bottoms up!
(عامیانه - هنگام نوشیدن مشروب) بسلامتی!، تا ته!
● for the bottom drawer(s)
(انگلیس - قدیم) برای جهیزیه، برای شب عروسی
● from the bottom of my heart
از ته دل، از صمیم قلب
● getting to the bottom of something
ته و توی چیزی را درآوردنcontact@farsi123.com

© 2004-2011 Farsi123
Version 5.1