فارسی یک دو سه
ایران: ۲:۱۶ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
am.bas.sa.dor
ambassador  (am bas¯ə dər)

شنیدن تلفظ
۱- سفیر، سفیرکبیر، ایلچی، فرستاده
the British ambassador to Turkey
سفیر انگلیس در ترکیه

۲- فرستاده‌ی ویژه، نماینده یا مامور رسمی، نماینده، پیک
travelling lecturers are effective ambassadors of Persian culture
سخنرانان سیار پیک‌های موثر فرهنگ ایران هستند.
an ambassador of good will
رساننده‌ی پیام حسن نیت
● ambassador at large
سفیر سیار
● ambassador extraordinary
سفیر فوق‌العاده، سفیر ویژه، سفیر کبیر
● ambassador plenipotentiary
نماینده‌ی سیاسی تام‌الاختیار، سفیر ویژه
am.bas¯sa.do¯rial (-dôr¯ē əl) adj. am.bas¯sa.dor.ship¯, n.contact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1