فارسی یک دو سه
ایران: ۲:۲۵ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
tra.che|ole
tracheole  (trā¯kē ōl¯)

شنیدن تلفظ
(در برخی حشرات) نایچهcontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1