فارسی یک دو سه
ایران: ۱۰:۱۷ صبح
چهارشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
ter.gum
tergum  (tur¯gəm)
-ga
شنیدن تلفظ
(بیشتر بندپایان) پشت پهنهcontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1