فارسی یک دو سه
ایران: ۱:۲۰ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
sap.ro.lite
saprolite  (sap¯rə līt¯)

شنیدن تلفظ
(زمین شناسی - سنگ کاملا متلاشی شده) مرده سنگ، پوده سنگ
sap¯ro.lit¯ic (-lit¯ik), adj.contact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1