فارسی یک دو سه
ایران: ۶:۲۰ صبح
پنج‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
Pa.pia.men|to

شنیدن تلفظ
(زبان اسپانیولی سیاهپوستان جزایر کوراکائو و اروبا که با هلندی و
پرتغالی آمیخته است) زبان پاپیامنتوcontact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.1