فارسی یک دو سه
ایران: ۱:۰۶ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
om.buds.man
ombudsman  (äm¯bədz mən)
-men (-mən)
شنیدن تلفظ
(ماموری که کارش رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت و مراجع
دولتی است) داد آور، فریادرس مردمcontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1