فارسی یک دو سه
ایران: ۲:۳۱ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
me.ta|te

شنیدن تلفظ
(اسپانیایی) هاون مسطح، کابیلهcontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1