فارسی یک دو سه
ایران: ۱:۵۸ صبح
سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
men.or.rha.gi|a
menorrhagia  (men¯ə rā¯jē ə)

شنیدن تلفظ
(پزشکی - زیادبودن خونریزی هنگام قاعدگی) پردشتانی، طمث زیاد
men¯or.rhag¯ic (-raj¯ik) adj.contact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2