فارسی یک دو سه
ایران: ۵:۱۴ صبح
سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
lo.chi|a

شنیدن تلفظ
(زیست شناسی - پزشکی) زچگی، نفاسcontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1