فارسی یک دو سه
ایران: ۲:۰۵ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
ke.no.sis
kenosis  (kə nō¯sis)

شنیدن تلفظ
(یزدان‌شناسی مسیحی) خودپست سازی داوطلبانه‌ی عیسی که منجر به
انسان شدن او گردید
ke.not¯ic (-nät¯ik) adj.contact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1