فارسی یک دو سه
ایران: ۲:۱۴ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
frill
frill  (fril)

شنیدن تلفظ
۱- (حلقه‌ای از پر یا مو در دور گردن پرنده یا حیوان) طوقی، طوق
پر، یال ۲- (هر زینت غیرلازم، هر چیز غیرضروری و نمایشی) تجمل،
زیب بیهوده، زلم زیمبو ۳- حاشیه‌ی چین دار (جامه)، لبه‌ی خز
(لباس)، سر آستین خز، چین، والان ۴- (عکاسی) چروک حاشیه‌های
فیلم یا کلیشه، چروک شدن (در اثر جدا شدن امولسیون از فیلم پایه)
۵- (لبه یا حاشیه‌ی جامه یا پرده و غیره را) چین دار کردن، خز دار
کردن، (با طوقی یا حاشیه‌ی چین دار یا خز) آذین کردن ۶- (جمع)
مزایا
frill¯y, frill¯i.er, frill¯i.est, adj.contact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1