فارسی یک دو سه
ایران: ۹:۳۷ بعدازظهر
چهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۰

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
el|y.tron
elytron  (el¯i trän¯)
-tra (-trə)
شنیدن تلفظ
(حشره شناسی) بال نیام (هر یک از دو بال نسبتا ضخیمی که در جلو
بال اصلی قرار گرفته و آن را سپروار از گزند مصون می‌دارند)،
الیترون (elytrum هم می‌گویند)contact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2