فارسی یک دو سه
ایران: ۴:۰۹ بعدازظهر
يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
col.loid
colloid  (käl¯oid¯)

شنیدن تلفظ
۱- (شیمی) کلوئید، چسب سان ۲- (زیست شناسی) پروتئین حاوی ید
که در غده‌ی تیروئید ذخیره می‌شودcontact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2