فارسی یک دو سه
ایران: ۴:۳۹ بعدازظهر
شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
Coin.treau
Cointreau  (kwan trō¯)

شنیدن تلفظ
کوانترو (نام تجارتی مشروب الکلی شیرین و پرتقال طعم)contact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2 DreamHost