فارسی یک دو سه
ایران: ۱:۵۹ بعدازظهر
يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
cam|e|o
-|os¯
شنیدن تلفظ
(از ریشه‌ی فارسی: چوماهان = عقیق) ۱- برجسته‌کاری بر سنگ‌های
قیمتی (به ویژه عقیق و ساردونیکس و غیره)، برجسته‌کاری بر صدف،
برجسته آذین، تراشیدن صدف و سنگ قیمتی به طوری که نقش از
زمینه برجسته‌تر باشد (در مقابل: intaglio) ۲- (سنگ بهادار یا
صدف) برجسته‌کاری شده، نگین نقش برجسته ۳- (در نمایش‌ها و
فیلم و تلویزیون) نقش فرعی که توسط هنرپیشه‌ی معروفی اجرا شود
in this movie Charlie Chaplin has a cameo role too
در این فیلم چارلی چاپلین هم نقش مختصری دارد.

۴- نگارش توصیفی و زیباcontact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.2