فارسی یک دو سه
ایران: ۲:۱۳ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
as|co.carp
ascocarp  (as¯kō kärp¯)

شنیدن تلفظ
(گیاه شناسی - اندامی به شکل کره یا فنجان یا بشقاب که حاوی
کیسه‌های هاگ است) میوه‌ی کیسه مانند، مشکو بر
as¯co.car¯pous (-kär¯pəs) adj.contact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1