فارسی یک دو سه
ایران: ۱:۱۵ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
   
علف پر پشت
turf
علف جارو (گیاه شناسی)
heather
علف خر (گیاه شناسی)
evening primrose
علف خشک
hay
علف دریایی
algae
علف کش
herbicide
علف گربه (گیاه شناسی)
catnip
علف نخودی (گیاه شناسی)
chickweed
علف هرزه
weed
کپه علف
stackcontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1