فارسی یک دو سه
ایران: ۶:۱۱ صبح
سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
   
خیر
beneficent   -   benevolent   -   charitable   -   righteous   -   well-being
آدم خیر
benefactor   -   philanthropist
بانی خیر
benefactor
بعدازظهر به خیر
good afternoon
خیر اندیشی
righteousness
خیر خواهانه
charitably
خیر و رفاه عمومی
commonweal
دعای خیر
benediction   -   blessing   -   intercession
دعای خیر کردن
bless
ذکر خیر کردن
memorializecontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1