فارسی یک دو سه
ایران: ۱:۵۷ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
   
جذبه
allure   -   appeal   -   attraction   -   charisma   -   charm   -   drama   -   draw   -   interest   -   magnetism   -   mystique   -   presence
جذبه (ادبیات و هنر)
colors
پر جذبه
charismatic


contact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1