فارسی یک دو سه
ایران: ۲:۱۹ بعدازظهر
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
mas.sif

شنیدن تلفظ
(زمین شناسی) ۱- (توده‌ی سنگی سلسله جبال که تیغه‌ی کوه ها و
قله ها روی آن قرار دارند) کوه تنه، گران‌کوه ۲- (قطعه‌ی بزرگی از
پوسته‌ی زمین که توسط گسله‌ها از بقیه جدا شده و جابه جا شده
است) زمین سازهcontact@farsi123.com

© 2004-2018 Farsi123
Version 6.1